Regulamin

Regulamin serwisu NaszUrsynow.pl

Preambuła i definicje

Art.1


1.1 Regulamin ten został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu. Każdy Użytkownik w momencie rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacji jeśli zamierza dokończyć rejestrację w serwisie NaszUrsynow.pl

Art. 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.1 Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który w szczególności określa warunki uczestnictwa w NaszUrsynow.pl, prawa i obowiązki użytkowników i NaszUrsynow.pl związane ze świadczeniem usług.
1.2 NaszUrsynow – należy przez to rozumieć firmę Enet, NIP 113-241-39-51, REGON 141192622.
1.3 Serwis - należy przez to rozumieć Internetowy serwis dostępny pod adresem www.naszursynow.pl
1.4 NaszUrsynow.pl – należy przez to rozumieć Internetowy serwis dostępny pod adresem www.naszursynow.pl; jedynym właścicielem NaszUrsynow.pl jest NaszUrsynow
1.5 Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która akceptując regulamin oraz przechodząc procedury rejestracyjne uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez serwis NaszUrsynow.pl
1.6 Administrator – osoba wyznaczona przez NaszUrsynow do prowadzenia, pilnowania porządku i przestrzegania regulaminu przez Użytkowników.
1.7 Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać NaszUrsynów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Art.2

2.1 Dostęp i korzystanie z serwisu NaszUrsynow.pl jest bezpłatny. Rejestracja i stworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacji regulaminu na stronach serwisu. Po jego wypełnieniu wypełniający otrzymuje na podany przy rejestracji adres e-mail, link od Administratora, który służy do aktywacji konta. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony.

2.2 Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez skasowania konta użytkownika na jego prośbę poprzez kontakt mailowy z NaszUrsynow z maila podanego w profilu użytkownika lub w wyniku usunięcia go przez administrację serwisu z powodu:

- łamania Regulaminu, natarczywego spamu,
-podejmowania działań niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie,
-działania na szkodę serwisu.

2.3 NaszUrsynow.pl zastrzega, że część oferowanych usług może być odpłatna. Informacje o płatności za daną usługę dostępne są na stronie, która umożliwia dostęp do danej usługi.

Art. 3

3.1 Użytkownik rejestrując się w serwisie poprzez wypełnienie formularza i akceptacji niniejszego regulaminu:

- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez NaszUrsynow zawartych w formularzu danych, w zakresie jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu na NaszUrsynow.pl NaszUrsynów przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.2 Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych NaszUrsynów.

3.3 Potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.

3.4 Umieszczając materiały w NaszUrsynow.pl, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez innych użytkowników, w zakresie ich osobistego użytku.

3.5 Użytkownik NaszUrsynow.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie przez innych Użytkowników tylko w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez osobę do tego uprawnioną.


Art. 4

4.1 Użytkownik umieszczając materiały na NaszUrsynow.pl wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie i rozpowszechnianie zamieszczonych przez siebie materiałów, a także udziela NaszUrsynow.pl nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, w ramach prowadzonego serwisu NaszUrsynow.pl, na korzystanie z zamieszczonych materiałów, nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu na następujące cele:

- utrwalania i zwielokrotniania materiałów poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, między innymi techniką drukarską, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- publicznego wykonania, wyświetlenia, wystawienia, odtworzenia oraz nadawania i re emitowania, a także publicznego udostępniania utworu
- wykorzystania wizerunku użytkownika oraz innych osób utrwalonych w materiałach,
- wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami,
- umieszczania materiałów w bazach danych NaszUrsynow.pl, wykorzystania materiałów do promocji i reklamy NaszUrsynow.pl.


4.2 W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych przez użytkownika, zgłoszenia naruszenia dóbr osobistych przez innego użytkownika lub osobę trzecią Administrator ma prawo:

-wezwać użytkownika do natychmiastowego usunięcia tych danych ,
-do podania prawdziwych danych osobowych,
-zablokować konto do wyjaśnienia sprawy,
-usunąć konto beż konieczności uprzedniego upomnienia użytkownika,
-w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych przedstawionych przez użytkownika, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość tych danych.

Art. 5

1. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu NaszUrsynow.pl:
-nawiązywania kontaktów z innymi użytkownikami,
-rejestracji ich kontaktów,
-umieszczania swoich danych osobowych i zdjęć, do których użytkownik ma prawa,
-korzystania z wyszukiwarki celem uzyskania kontaktu z innymi Użytkownikami,
-udziału w dyskusjach na forum dyskusyjnym oraz wyrażania opinii,
-dodawanie ogłoszeń w odpowiednim dziale na forum dyskusyjnym,
-odbierania i wysyłania wiadomości poprzez wewnętrzny system wiadomości
-dodawania wizytówek o firmie.

Art. 6

6.1 NaszUrsynow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez Użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

6.2 Serwis NaszUrsynow.pl nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
6.3 Serwis NaszUrsynów.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę wprowadzonych danych w serwisie w wyniku awarii i innych błędów systemowych
6.4 Serwis NaszUrsynow.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

Zaloguj się

/
Zapamiętaj   

Reklama